گزارش قیمت مناسب کالا

  • این فیلد جهت شناسایی کالا بوده و قابلیت ورودی گیری یا ویرایش ندارد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .